น้ำมันแกว การแปรรูปด้วยเทคโนโลยี Thermal Process อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ไร้วัตถุกันเสีย

สารสกัดจากใบลิ้นฟ้าต้านเซลล์มะเร็ง

3 นิสิตปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ มมส เจ๋ง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน IEEE Magnetics Society Summer School 2023 ณ ประเทศอิตาลี

3 นิสิตปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ มมส เจ๋ง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน IEEE Magnetics Society Summer School 2023 ณ ประเทศอิตาลี

3 นิสิตปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ มมส เจ๋ง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน IEEE Magnetics Society Summer School 2023 ณ ประเทศอิตาลี