นับเป็นความทันสมัยในการนำเทคโนโลยีพลาสมาความดันบรรยากาศในการปรับปรุงผิวเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ก่อนทำการเพาะปลูกซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มอัตราการงอก และอัตราการโตของต้นอ่อนได้เป็นอย่างดี โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรพืชสมุนไพรไทยมากมายที่สามารถนำมาใช้ประกอบร่วมกันรักษาในทางการแพทร่วมกันแพร่หลาย นับเป็นความถ้าทายของนักวิจัยคนเก่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้พัฒนาแหล่งกำเนิดพลาสมาความดันบรรยากาศสำหรับเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้วิจัย       
     เป็นการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่มีความ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งโดยการแของขันด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลด ความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ชื่อผลงาน และผู้รับผิดชอบ 
      การพัฒนาแหล่งกำเนิดพลาสมาความดันบรรยากาศสำหรับเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ฟาทะลายโจร 
ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน (หัวหน้าโครงการ) ผศ.ดร.วราภรณ์ สุทธิสา นักวิจัยร่วม นายขัตติยะ สระแก้ว นิสิตผู้ร่วมวิจัย 


กล่าวถึงที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมา 
       เทคโนโลยีพลาสมาความดันบรรยากาศในการปรับปรุงผิวเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด พันธุ์ฟ้าทะลายโจรได้การใช้เทคโนโลยีพลาสมาปรับปรุงผิวเมล็ดพันธุ์ก่อนการเพาะปลูกจะช่วยเพิ่มอัตราการ งอกและอัตราการโตของต้นอ่อนได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี เป็นการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่มีความ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งโดยการแข่งขันด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลด ความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การทำงานของเครื่องมีกระบวนการที่ยุ่งยากหรือไม่อย่างไร 
         เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรมีขนาดเล็กมากและมีเปลือกหุ้มเมล็ดที่แข็ง จึงต้องออกแบบหัวกำเนิด พลาสมาที่สามารถสร้างพลาสมาความเข้มสูงแต่ขณะเดียวกันต้องไม่ทำให้เกิดอุณหภูมิสูงมากกว่า 50 องศา เซลเซียส ที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์เสียหายได้ ดังนั้นจึงเป็นความ ท้าทายของนักวิจัยที่จะพัฒนาแหล่งกำเนิด พลาสมาที่ความดันบรรยากาศสำหรับทรีตเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร