วันนี้ในอดีต 8 กรกฎาคม 2544 ถ่ายภาพมุมสูงครั้งแรก มมส 


 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2544 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการถ่ายภาพมุมสูงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียงเป็นครั้งแรก โดยได้รับความอนุเคราะห์เฮลิปคอปเตอร์จากกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด ในการถ่ายภาพมุมสูงในครั้งนั้น เพื่อให้ได้เห็นภูมิทัศน์และการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ขามเรียง ปี 2544 นั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดทั้งทางวิชาการและอาคารสถานที่ ในด้านอาคารสถานที่จะเห็นได้ว่ามีการก่อสร้างอาคารต่างๆประกอบไปด้วย อาคารราชนครินทร์ อาคารบรมราชกุมารี อาคารสำนักวิทยบริการA-B  อาคาร100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารพลศึกษา อาคารคณะวิทยาศาสตร์SC1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์SC2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารโรงอาหารกลาง อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการหลังที่1 อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการหลังที่2 อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการหลังที่3 หอพักนิสิต และอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์(กำลังก่อสร้าง) ต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆเพิ่มมากขึ้น มีเครื่องมือที่ทันสมัย มีการปรับปรุงภูมิทัศที่สวยงาม ตลอดจนมีการตัดผ่านถนนหลายเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร

ภาพถ่ายใช้กล้องฟิล์ม Nikon FM2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอาคารสถานที่ ในขณะนั้น และ นางปัญจภา สมันจิตร 


Author

ผู้เขียน : แสงเทียน วงษาเวียง
Email : sangthain.w@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน :

Related Posts