อาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และข้าราชการ หลังที่ 2


   
     มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และข้าราชการ หลังที่ 2 ขึ้น โดยใช้งบประมาณ ปี 2540-2542 วงเงินก่อสร้าง 94,880,000 บาท  เลขที่สัญญาจ้าง จ.12/2540 สัญญาจ้างลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 แล้วเสร็จ 4  กรกฎาคม 2544 ผู้ออกแบบ CAPE ข้อมูลแบบ พิมพ์เขียว บริษัทผู้รับจ้าง หจก. กำจรกิจก่อสร้าง การใช้ประโยชน์  ใช้เป็นที่พักอาศัยของอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลักษณะอาคาร  เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 8,500  ตารางเมตร ชื่อไทย อาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และข้าราชการ หลังที่ 2