อาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และข้าราชการ หลังที่ 1    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และข้าราชการ หลังที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2538 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2540 ผู้ออกแบบ มศว ประสานมิตร  บริษัทผู้รับจ้าง หจก. กำจรกิจก่อสร้าง การใช้ประโยชน์ ใช้เป็นที่พักอาศัยของอาจารย์และข้าราชการหาวิทยาลัย ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 8,500 ตารางเมตร วงเงินก่อสร้าง 69,500,000 บาท

    
    อาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และข้าราชการ หลังที่ 1 เป็นอีกหนึ่งอาคารของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ที่ได้รับการสร้างขึ้นมาพร้อมๆ กับอาคารราชนครินทร์ อาคารบรมราชกุมารี และอาคารพลศึกษา เป็นที่พักพักอาศัยให้แก่อาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย หลังจากสร้างเสร็จในช่วงแรกชั้นที่ 1 ของอาคารนั้นประกอบด้วยร้านอาหารต้นคูณ  ,ห้องซักอบรีด , มินิมาร์ท, ห้องรับรอง, ห้องสำนักงาน ชั้นที่ 2 ห้องพักรับรอง จำนวน 16 ห้อง ชั้นที่ 3-7 ห้องพักบุคลากร โดยแต่ชั้นมีห้อง ชั้นละ 8 ห้อง  และชั้นที่ 8 เป็นห้องพักผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ห้อง