tombala siteleri
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 23 ธ.ค. 63
สำนักฯต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ธ.ค.63
ห้องสมุดพบคณะวิทยาศาสตร์ 8 ธ.ค. 2563
ห้องสมุดพบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ 3 ธ.ค. 2563
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 25 พ.ย. 63
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 21 ต.ค. 63