tombala siteleri
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 21 ต.ค. 63
สำนักวิทยบริการ อบรม EndNote ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 20 ต.ค. 63
สำนักวิทยบริการ ออบรม WebOPAC/LibraryTour 19 ต.ค. 63
สำนักวิทยบริการ อบรม EndNote ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 19 ต.ค. 63
สำนักฯต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค มหาสารคาม หลักสูตรปริญญาตรี (ทล.บ.) 6 ต.ค.63
สำนักวิทยบริการ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มมส ประจำปี 2563 30 ก.ย. 63