โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2561 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 18 เม.ย. 62
สำนักวิทยบริการ อบรม EndNote ให้กับนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ 18 เม.ย. 62
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 4 เม.ย. 62
สำนักวิทยบริการ อบรม EndNote ให้กับนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ 4 เม.ย. 62
สำนักวิทยบริการ จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด : MSU GREEN LIBRARY 2 เม.ย. 62
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 เม.ย. 62