เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
MALINET : Mahasarakham Library Network
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
คณะทำงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.  นายสมพงษ์   เจริญศิริ
               
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       
   

2.  นายวุฒิชัย   พรพัชรพงศ์
            

     สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                        


3.  นางจีรกาญจน์  เต็มพรสิน           
     สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


4
.  นางสาวนภาพรรณ  จัตุรโพธิ์     
     ศูนย์วิทยบริการ
  สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตมหาสารคาม

5.  นายสรวิศ  พุ่มม่วง                      
     ศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
 


6.  นางสาวสุรางคณา ลอยนอก
                 
     
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

7.  นางวิมล ศรีกันยา                       
     ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  


8.  นางสาวศรีจันทร์  ทองโรจน์        
     งานห้องสมุด  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม


9.  นายชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย                  
     งานห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม


10
.
นายพรชัย  ทองอินทร์                 
     ศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม     

หน้าที่
   

1.  จัดทำเว็บไซต์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่สมาชิกห้องสมุดเคร
ือข่าย
2.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้บริการสารสนเทศแก่สมาชิกห้องสมุดเครือข่าย

3.  ส่งเสริมสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกในห้องสมุดเครือข่ายไปยังหัวข้อบทความ  
ankara escortpendik escort
ULIBM Master site  Copyright 2020. All Rights Reserved.