เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
MALINET : Mahasarakham Library Network
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
คณะทำงานบริการสารสนเทศ

1.   ผศ.นวรัตน์ เดชพิมล                    
      สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                   


2.  นางรุ่งเรือง  สิทธิจันทร์               
     สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


3.  นางสาวน้ำลิน  เทียมแก้ว     
     สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4.  นางอนงค์  นนทศิลา              
    
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม  


5.  นายวิทวัส นนทศิลา  
         
      วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
 


6.  นางเนตร  ชนะบุญ              
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม


7.  นางสาวศรีจันทร์  ทองโรจน์                 
      วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม


8.  นางอุไลพร ศรีวิลัย                 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

9.  นางสาวสมฤดี พิณทอง                  
      มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

10.  นางสาวณัฐณิชาช์ จันทร์เจริญ                  
      วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 

หน้าที่  
1.  ให้บริการสารสนเทศร่วมกันระหว่างห้องสมุดในเครือข่าย
2.  กำหนดรูปแบบของกิจกรรมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
3.  กำหนดวิธีการและระเบียบการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ


ไปยังหัวข้อบทความ  
ankara escortpendik escort
ULIBM Master site  Copyright 2020. All Rights Reserved.