เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
MALINET : Mahasarakham Library Network
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
คณะกรรมการอำนวยการ 

1.  นางพรพิมล มโนชัย                                                                                     ประธานกรรมการ
    ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        

2.  นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ 
                                                                      รองประธานรรมการ               
     ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม        

3.  นางนันทา  เพ็ตมาน                                                                                     กรรมการ
     หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                                                     

4.  นางปรียา ไชยสมคุณ                                                                                    
กรรมการ
     หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
      

5.  นายฤทธิรงค์  สุน้อยพรม                                                                                
กรรมการ
     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม


6.  นางนฤมล  เอนกวิทย์                                                                                    
กรรมการ
     ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

7.  ผศ.รัตนาพร กองพลพรหม                                                                              กรรมการและเลขานุการ
     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม  

หน้าที่
   1.   กำหนดนโยบายการดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย

   2.  แต่งตั้งคณะทำงาน

   3.  กำกับดูแล และประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายเป็นไปอย่างราบรื่น

        และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

                                      


ไปยังหัวข้อบทความ  
pendik escortankara escort
ULIBM Master site  Copyright 2020. All Rights Reserved.