เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
MALINET : Mahasarakham Library Network
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดมหาสารคาม

(Mahasarakham Library Network (MALINET))

 

1. หลักการและเหตุผล  

                  ในปัจจุบันจากความก้าวหน้าทางวิชาการทำให้สถาบันบริการสารสนเทศทั้งหลายไม่สามารถที่จะจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาบริการผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วนตามความต้องการ  เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันโดยความประหยัด และสนองตอบยุทธศาสตร์ชาติและของมหาวิทยาลัย ในการให้สถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคมีส่วนในการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในการศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดทำโครงการเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดมหาสารคาม (Mahasarakham Library Network , MALINET ) โครงการนี้ เป็นโครงการภาคีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคามเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแบ่งปันทรัพยากรทุก ๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมภารกิจในด้านบริการสารสนเทศในจังหวัดมหาสารคาม

              ภาคีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา   แห่งในจังหวัดมหาสารคามได้แก่

              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

              มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

              สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม  

              วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

              วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

              วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

              วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 


2. วัตถุประสงค์

      2.1       เพื่อพัฒนาระบบบริการสารสนเทศห้องสมุดโครงการเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดมหาสารคามให้มีมาตรฐานเดียวกัน

      2.2       เพื่อส่งเสริการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างคุ้มค่า

      2.3       เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ตามอัธยาศัย และเรียนรู้ตลอดชีวิต
ไปยังหัวข้อบทความ  
ankara escortpendik escort
ULIBM Master site  Copyright 2020. All Rights Reserved.