เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
MALINET : Mahasarakham Library Network
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก
คณะทำงานจัดการความรู้                        

1.  นางสาวชลิชา นารอง                                 
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    

2.  นางปรียา ไชยสมคุณ                  
     สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     
     
                  
3.  นางสาวรุ่งฤดี  ภูชมศรี                 
     สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                
  
4.  นางอรวรรณ ศิริธรรมจักร                                  
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
             
5.  นางสาวนภาพรรณ  จัตุรโพธิ์     
     ศูนย์วิทยบริการ
  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม       
             
6.  นายสรวิศ พุ่มม่วง               
     ศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
 
                 
 
                
7.  นางสาวณปภัช หนองหว้า                       
     ศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
              

8.
  นางนันทา  เพ็ตมาน          
     ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
    

9.  นายวรภัทร อาปะโม
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

10.
 นางสาวศรีจันทร์  ทองโรจน์      
     งานห้องสมุด  วิทยาลัยพยาบาลศรีสารคาม
                  
                

หน้าที่   
1.  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของห้องสมุดเครือข่าย
                                 
2. จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจด้านงานห้องสมุดของผู้ปฏิบัติงาน
                                  
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

     และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต่อการปฏิบัติงานไปยังหัวข้อบทความ  
ankara escortpendik escort
ULIBM Master site  Copyright 2020. All Rights Reserved.