หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
สำนักวิทยบริการอบรมการสืบค้น Web OPAC / Online Database 11 ส.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  11 สิงหาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 14 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการอบรมการสืบค้น Web OPAC / Online Database 10 ส.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  10 สิงหาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 8 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการอบรมการสืบค้น Web OPAC / Online Database 9 ส.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  9 สิงหาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 29 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ อาจารย์ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 ส.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  2 สิงหาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 11 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 27 ก.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  27 กรกฎาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 6 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการจัดประชุมบุคลากร ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 21 ก.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  21 กรกฎาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 4 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2560 12 ก.ค.60
รูปภาพ รูปภาพ  12 กรกฎาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 38 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
“โครงการพัฒนาบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21” 14 มิ.ย. 2560
รูปภาพ รูปภาพ  14 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 18 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [304]   [แสดง 8/2431 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek