หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
สำนักวิทยบริการ จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในหน่วยงาน “ 10 เม.ย. 2560
รูปภาพ รูปภาพ  10 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 19 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกลาง มมส ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองกลาง ครั้งที่3/2560 3/4/60
รูปภาพ รูปภาพ  3 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 31 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ อบรม Online DB 29 มี.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  29 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 45 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560
รูปภาพ รูปภาพ  28 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 60 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดประชุมเชิงปฏิติบัติการ เยี่ยมค่าย-มอบค่าย วันที่ 25 มีนาคม 2560
รูปภาพ รูปภาพ  25 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 34 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ” 1 มี.ค.2560
รูปภาพ รูปภาพ  1 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 71 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส ร่วมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนิสิตพิการ ณ สหรัฐอเมริกา วันที่ 26 กุมภาพันธ์– 5 มีนาคม 2560
รูปภาพ รูปภาพ  26 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 60 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
รูปภาพ รูปภาพ  16 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 55 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [300]   [แสดง 8/2399 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek