หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ” 1 มี.ค.2560
รูปภาพ รูปภาพ  1 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 28 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส ร่วมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนิสิตพิการ ณ สหรัฐอเมริกา วันที่ 26 กุมภาพันธ์– 5 มีนาคม 2560
รูปภาพ รูปภาพ  26 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 38 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
รูปภาพ รูปภาพ  16 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 33 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มมส ร่วมจัดโครงการ Spirit of young blood donors ให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตคนรุ่นใหม่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
รูปภาพ รูปภาพ  16 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 33 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
รูปภาพ รูปภาพ  15 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 38 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส จัดการประชุมการพัฒนาเครือข่ายการให้คำปรึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 จันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
รูปภาพ รูปภาพ  6 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 33 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560
รูปภาพ รูปภาพ  4 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 17 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจการนิสิต มมส จัด Show and Share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 31 มกราคม 2560
รูปภาพ รูปภาพ  31 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 29 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [299]   [แสดง 8/2385 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek