หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(609 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(494 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,424 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(421 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
“โครงการพัฒนาบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21” 14 มิ.ย. 2560
รูปภาพ รูปภาพ  14 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 13 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ 1 มิ.ย. 60
รูปภาพ รูปภาพ  1 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 33 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
อบรมการออกแบบสื่อ Infographic 27 เม.ย. 60
รูปภาพ รูปภาพ  27 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 18 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักฯจัดโครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน Thailand 4.0 19 เม.ย. 60
รูปภาพ รูปภาพ  19 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 13 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในหน่วยงาน “ 10 เม.ย. 2560
รูปภาพ รูปภาพ  10 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 33 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกลาง มมส ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองกลาง ครั้งที่3/2560 3/4/60
รูปภาพ รูปภาพ  3 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 48 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ อบรม Online DB 29 มี.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  29 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 68 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560
รูปภาพ รูปภาพ  28 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 102 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [303]   [แสดง 8/2424 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek