หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
สำนักวิทยบริการให้การต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จาก Tata Institute of Social Science , Mumbai, India 3 เม..
รูปภาพ รูปภาพ  3 เมษายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 41 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ คณะอาจารย์จาก University of Medicine, Taunggyi, Southern Shan State, Myanmar 20 มี.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  20 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 37 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์และ Prof. Mitsuhiro Oda จาก ประเทศญี่ปุ่น 15 มี.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  15 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 36 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ Dr. ARD PRASAD จาก Documentation Research and Training Centre (DRTC) เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย 7 มี.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  7 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 48 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
พื้นที่ศึกษาดูงานโครงการศูนย์จำปาศรีและสวนพอเพียง สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
รูปภาพ รูปภาพ  17 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 60 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ประชุมร่วมกับวัดมณีวนาราม
รูปภาพ รูปภาพ  17 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 46 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักวิทยบริการให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยการแพทย์สุขภาพ สปป.ลาว 17 ม.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  17 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 79 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โครงการค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (ESARN TO ACEAN) 13 ม.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  13 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 88 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [52]   [แสดง 8/416 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek