หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ การเมือง (Politics)
มมส ลงชื่อเดินบวนต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6/11/56
รูปภาพ รูปภาพ  6 พฤศจิกายน 2556 (จำนวนที่เข้าชม 294 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มมส ร่วมกับร่วมกับ ครอบครัวข่าว 3 จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งในโครงการ “ คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” 25/5/54
รูปภาพ รูปภาพ  7 มิถุนายน 2554 (จำนวนที่เข้าชม 1,258 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐฯเข้าพบคณบดี และสนทนาเรื่องการเมืองฯ
รูปภาพ รูปภาพ  30 เมษายน 2553 (จำนวนที่เข้าชม 1,410 ครั้ง)
/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
เรียนเชิญอาจารย์ทุกท่าน เลือกตั้ง ผู้แทนสภาคณาจารย์ ประเภททั่วไป
  25 กันยายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,421 ครั้ง)
/คณะเภสัชศาสตร์
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะวิทยการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2552
  25 กันยายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,297 ครั้ง)
/คณะวิทยาการสารสนเทศ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจำปี 2552
รูปภาพ รูปภาพ  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,770 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
   [แสดง 6/6 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek