หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
ศิลปะการแสดงร่วมเผยแผ่ ศิลป์อีสาน ในโครงการศิลปกรรมสัญจร
  11 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 2,642 ครั้ง)
/คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมงานสงกรานต์ 2552
  10 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 706 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2552
  10 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,205 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สืบสานประเพณีสงกรานต์
  10 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,099 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
งานสงกรานต์ 2552
  10 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,411 ครั้ง)
/กองบริการการศึกษา, สำนักงานอธิการบดี
สงกรานต์2552
  10 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 763 ครั้ง)
/ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เจริญพระพุทธมนต์เทศกาลสงกรานต์
  9 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 885 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประชุมรับมอบนโยบายการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2552
  9 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 996 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถานีปฎิบัติการนาดูน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2552
  9 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 824 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ทำบุญเลี้ยงพระ ประเพณีสงกรานต์ 2552
  9 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 998 ครั้ง)
/คณะวิทยาการสารสนเทศ
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553(เกาะช้าง) 3-6 เมษายน 2552
  7 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,161 ครั้ง)
/คณะแพทยศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนและจัดทำแผนปฎิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 29 มีนาคม 2552
  7 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,326 ครั้ง)
/คณะแพทยศาสตร์
โครงการวิถีพุทธเพื่อความสุขในการทำงาน ช่วงที่ 2 หัวข้อ "การปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธ"
  7 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 3,058 ครั้ง)
/สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่, งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่
สำนักวิทยบริการ มมส.ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ม.ศิลปากร 1 เมย.52
  7 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 2,110 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สัมมนาเรื่อง...ยุธทศาสตร์และแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการ มมส. 31 มีค.52
  7 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,070 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
เยี่ยมเยือนติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
  7 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 818 ครั้ง)
/ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
ประกวดร้องเพลงโครงการเยาวชนรักเพลงลูกทุ่งไทย
  7 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,209 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
โครงการบริการวิชาการสำรวจและรวบรวมความหลากชนิดพรรณไม้ ณ ป่าดงหนองเอียด อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
  7 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,985 ครั้ง)
/คณะวิทยาการสารสนเทศ
ห้องจดหมายเหตุ
  6 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 2,433 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักศึกษาทั่วไป เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต
  3 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,260 ครั้ง)
/สำนักศึกษาทั่วไป

  461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 [477]   [แสดง 20/9536 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek