หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(609 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(494 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,424 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(421 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
การเข้าร่วมการแข่งขันของบุคลกรสำนักตรวจสอบภายใน
  1 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 689 ครั้ง)
/สำนักตรวจสอบภายใน, สำนักงานอธิการบดี
ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)
  1 เมษายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,133 ครั้ง)
/โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
  31 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 955 ครั้ง)
/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 9
  30 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,195 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ไม่ได้ระบุชื่อเรื่อง
  30 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 664 ครั้ง)
/ไม่พบชื่อห้องสมุด
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด MSU BEACH VALLEYBALL CUP ครั้งที่ 1
  30 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 3,141 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
เยี่ยมค่าย นศท.ออกค่ายพัฒนาสร้างความเจริญสู่ชุมชน(ชมรมพรางเขียว)
  30 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,834 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ผ้าป่าสามัคคี สานสัมพันธ์ ธารน้ำใจ พี่ให้น้อง ครั้งที่ 3
  30 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,187 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 14
  30 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,239 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมงานกีฬาบุคคลากร มมส.
  30 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 834 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะบัลเล่ต์เยาวชนคณะศิลปกรรมฯ แสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  27 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 3,393 ครั้ง)
/คณะศิลปกรรมศาสตร์
กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  27 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,109 ครั้ง)
/คณะศิลปกรรมศาสตร์
เยี่ยมค่ายทอฝันสานสัมพันธ์เพื่อน้องโครงการ 4
  27 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,536 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26-31 มีนาคม 2552
  27 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 704 ครั้ง)
/คณะแพทยศาสตร์
พีธีเปิดกีฬาบุคลากร มมส. 26 มีค.52
  27 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,234 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ มมส. ออกโครงกรร่วมกับจังหวัด บ้านโนนยาง ต.สันปาตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 25 มี.ค.52
  27 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,441 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ดร.นิตยา กิจติเวชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552
  27 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,805 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
การชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตผ่านอินเทอร์เน็ตไอแบงค์กิ้ง
  26 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,075 ครั้ง)
/กองทะเบียนและประมวลผล, สำนักงานอธิการบดี
ประมวลภาพบรรยากาศการไปสอบคัดเลือกนิสิตจีนจาก มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities)
  26 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 4,060 ครั้ง)
/คณะบัญชีและการจัดการ
กองคลังและพัสดุเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  26 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,172 ครั้ง)
/กองคลังและพัสดุ, สำนักงานอธิการบดี

  461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 [476]   [แสดง 20/9515 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek