หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
โครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการสารสนเทศ
  20 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 775 ครั้ง)
/ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
เวียนเทียนวันมาฆบูชา
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,406 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชายหาด
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 5,230 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ฟุตบอลประเพณี มข.-มมส.
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 3,496 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
การประเมินและพิจารณาคัดเลือกนิสิตนักศึกษารางวัลพระราชทาน
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,090 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจำปี 2552
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,762 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
การสอนที่เน้นการพัฒนา Creative Thinking รอบที่ 1
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,288 ครั้ง)
/ศูนย์ฝึกอบรมศาสตร์และศิลป์การเรียนรู้ทางการศึกษา
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 หัวหมากเกมส์
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,450 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กีฬาราชพฤกษ์ ครั้งที่ 14
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,031 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ฟุตบอล 7 คน MSU CUP 2008
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 874 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โยนขวดเพื่อน้อง
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,481 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ทำความสะอาดถนนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 826 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มินิ-ฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 3
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 959 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร โพธินาม คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะฯ
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 2,748 ครั้ง)
/คณะแพทยศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 1 (ศิลปวัฒนธรรมอีสานสู่ล้านนา)
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,635 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
เก็บตัวฝึกซ้อมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 2,014 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
วันเด็ก ประจำปี 2552 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,173 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณะชน
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 832 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลปรร. ผู้ประเมินคุณภาพฯ มมส.
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,028 ครั้ง)
/งานจัดการความรู้, ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
ประชุมหลักสูตรภาคภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  19 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 2,071 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 [472]   [แสดง 20/9426 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek