หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
ตรวจประเมินผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาทัศนศิลป์
  8 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 2,254 ครั้ง)
/คณะศิลปกรรมศาสตร์
ตรวจประเมินผลงานศิลปนิพนธ์จากกรรมการภายนอก ระดับปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์
  7 มีนาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 2,280 ครั้ง)
/คณะศิลปกรรมศาสตร์
พิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์
  26 กุมภาพันธ์ 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,446 ครั้ง)
/คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาคสนาม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  17 กุมภาพันธ์ 2552 (จำนวนที่เข้าชม 895 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2551 (English Camp 2009)
  6 กุมภาพันธ์ 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,732 ครั้ง)
/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
  6 กุมภาพันธ์ 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,785 ครั้ง)
/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5 กุมภาพันธ์ 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,319 ครั้ง)
/กองบริการการศึกษา, สำนักงานอธิการบดี
ความร่วมมือการจัดตั้งเครือข่ายนิสิต - นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 สถาบัน
  31 มกราคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,326 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  30 มกราคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,681 ครั้ง)
/กองบริการการศึกษา, สำนักงานอธิการบดี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเรื่องการตกแต่งภาพ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
  30 มกราคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,793 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กีฬาราชพฤกษเกมส์ ครั้งที่ 16
  30 มกราคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,939 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเรียนรู้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS) และโปรแกรม Outlook Express
  29 มกราคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 1,333 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
  22 มกราคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 801 ครั้ง)
/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทำบุญปีใหม่ 2552
  9 มกราคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 890 ครั้ง)
/ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์
  24 ธันวาคม 2551 (จำนวนที่เข้าชม 773 ครั้ง)
/ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  11 ธันวาคม 2551 (จำนวนที่เข้าชม 2,668 ครั้ง)
/กองบริการการศึกษา, สำนักงานอธิการบดี
เชิญนิสิตสมัครรับ SMS แจ้งเกรด และข่าวสารจากมหาวิทยาลัย *** Free ทุกข้อความ***
  5 พฤศจิกายน 2551 (จำนวนที่เข้าชม 2,413 ครั้ง)
/กองทะเบียนและประมวลผล, สำนักงานอธิการบดี
QA Training in Lao PDR
  4 ตุลาคม 2550 (จำนวนที่เข้าชม 991 ครั้ง)
/ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่พบรายการนี้
  ไม่ได้ระบุวัน
/ไม่พบชื่อห้องสมุด

  461 462 463 464 465 466 467 468 469 [469]   [แสดง 19/9379 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek