หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน: นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Flip classroom and Mobile Learning) 3/3/60
  3 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 3 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส จัดโครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 1 มีนาคม 2560
  1 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 131 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ” 1 มี.ค.2560
  1 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 88 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และคณบดีคณะเทคโนโลยี 28/2/60
  28 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 5 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
“ค่ายก้อนดินอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก” เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560
  26 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 933 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ร่วมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนิสิตพิการ ณ สหรัฐอเมริกา วันที่ 26 กุมภาพันธ์– 5 มีนาคม 2560
  26 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 75 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 24 ก.พ. 60
  24 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 61 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ค่าย "สานสายใย อาสาก้าวตามรอยพ่อ" วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560
  24 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 96 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
องค์การนิสิต มมส จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต 23/2/60
  23 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 1 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 22 ก.พ. 60
  22 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 85 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกิจฯ มมส จัดโครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
  22 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 105 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
องค์การนิสิต มมส จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
  22 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 121 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส โครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล 22/2/60
  22 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 1 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะสัตวแพทยศาสตร์ 20 ก.พ. 60
  20 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 70 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ค่าย “สานฝันน้องพี่ทำดีเพื่อสังคม” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
  18 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 73 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 18/2/60
  18 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 2 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
พื้นที่ศึกษาดูงานโครงการศูนย์จำปาศรีและสวนพอเพียง สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
  17 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 73 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ประชุมร่วมกับวัดมณีวนาราม
  17 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 54 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
  16 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 70 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 ก.พ. 60
  16 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 72 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [477]   [แสดง 20/9536 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek