หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
กองกิจฯ มมส จัดโครงการสร้างเครือข่ายต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559วันที่ 21-23 ธันวาคม 2559
  21 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 17 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  20 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 43 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มมส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2..
  20 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 105 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
Digital Learning Park จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “น้อมรำลึกในหลวงของเรา My KING ร.๙” 16 ธ.ค. 59
  16 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 50 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ
  13 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 60 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯที่ได้รับรางวั..
  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 58 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มมส จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส วันที่ 9 ธันวาคม 2559
  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 112 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ตลาดพอเพียง มมส เพื่อชุมชน วันที่ 9 ธันวาคม 2559
  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 107 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
บุคลากรสำนักวิทยบริการ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 49 ปี 9 ธ.ค. 59
  9 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 52 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ
  8 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 54 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สำนักวิทยบริการรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 7 ธ.ค. 59
  7 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 57 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส ฝึกซ้อมนิสิตต้นแบบในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2559
  6 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 121 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหารสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ตรวจเยี่ยมสถานีปฏิบัติการนาดูนและให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 64 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 52 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนตามพันธกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 57 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชม..
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 56 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมรวมพลังความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา..
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 59 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 50 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่3 ครบ 3รอบ 36 ปี พระพุทธกันทรวิชัย
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 42 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 41 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [469]   [แสดง 20/9379 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek