หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
มมส ร่วมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนิสิตพิการ ณ สหรัฐอเมริกา วันที่ 26 กุมภาพันธ์– 5 มีนาคม 2560
  26 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 60 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 24 ก.พ. 60
  24 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 51 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ค่าย "สานสายใย อาสาก้าวตามรอยพ่อ" วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560
  24 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 78 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 22 ก.พ. 60
  22 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 66 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกิจฯ มมส จัดโครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
  22 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 90 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
องค์การนิสิต มมส จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
  22 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 104 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะสัตวแพทยศาสตร์ 20 ก.พ. 60
  20 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 58 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
ค่าย “สานฝันน้องพี่ทำดีเพื่อสังคม” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
  18 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 59 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
พื้นที่ศึกษาดูงานโครงการศูนย์จำปาศรีและสวนพอเพียง สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
  17 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 60 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ประชุมร่วมกับวัดมณีวนาราม
  17 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 46 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
  16 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 55 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 ก.พ. 60
  16 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 61 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส ร่วมจัดโครงการ Spirit of young blood donors ให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตคนรุ่นใหม่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  16 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 55 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง มมส รับการตรวจสอบภายใน 16/2/60
  16 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 15 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
  15 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 65 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะนิติศาสตร์,ศึกษาทั่วไป 14 ก.พ. 60
  14 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 55 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
องค์การนิสิต มมส ร่วมกับเหล่ากาชาด และโรงพยาบาล จังหวัดมหาสารคาม จัดบริจาคโลหิต “ให้เลือดให้ชีวิต ให้โลหิตให้ความรัก” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
  14 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 60 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2559" คณะสาธารณสุขศาสตร์ 9 ก.พ. 60
  9 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 60 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”
  9 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 51 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มมส จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
  9 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 52 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [472]   [แสดง 20/9426 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek