หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,574 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
กองกิจฯ มมส พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ), ทุนคุณนริศ ธรรมเกื้อกูล, ทุนดร.นันท์ ถาวรังกูร วันที่ 27 กัน..
  27 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 60 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาบรรณรักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Di..
  26 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 84 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกิจฯ พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 26 กันยายน 2559
  26 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 81 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ชมรมรุ่นสัมพันธ์ สังกัดองค์การนิสิต จัดโครงการเยี่ยมฝันปันยิ้ม ครั้งที่ 3 วันที่ 24 กันยายน 2559
  24 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 44 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
องค์การนิสิต จัดโครงการ ถอดบทเรียนกิจกรรมรอบ 4 เดือน จากพี่สู่น้อง วันที่ 24-26 กันยายน 2559
  24 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 64 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการรักการอ่าน “เรียนรู้รากเห้งาจากเรื่องราวของท้องถิ่น” ณ โรงเรียนบ้านสังข์ทอง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  23 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 66 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เอกสารดิจิทัลในยุคศตวรรษที่ 21 : แนวคิดสู่การปฏิบัติ
  22 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 65 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ณ วัดสว่างนิคม บ้านโนนเมือง ตำบลท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  21 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 36 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม “โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการเ..
  20 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 77 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12
  20 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 46 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
นิสิต มมส เข้าร้บรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2559
  20 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 26 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ชมรมสานสายใยร่วมชายคา สังกัดองค์การนิสิต จัดโครงการ สานสายใย อาสาเพื่อน้อง วันที่ 17 กันยายน 2559
  17 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 29 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
นิสิต มมส เข้าร้บรางวัลเยาวชนต้นแบบดีเด่น วันที่ 17 กันยายน 2559
  17 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 34 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส จัดพิธีมอบรางวัล การประกวดหนังสั้น “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส” และ การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย วันที่ 15 กันยายน 2559
  15 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 196 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา วงรอบประจำปี 2558
  14 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 68 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
กองกิจฯ ร่วมกับสภานิสิต และองค์การนิสิต มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 13 กันยายน 2559
  13 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 105 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2559 วันที่ 12 กันยายน 2559
  12 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 81 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ชมรมพรางเขียว สังกัดองค์การนิสิต มมส จัดโครงการ พรางเขียวเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา วันที่ 11 กันยายน 2559
  11 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 39 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สภานิสิต มมส จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสภานิสิต วันที่ 9-11 กันยายน 2559
  11 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 29 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง) ประจำปี 2559 วันที่ 1..
  10 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 66 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [469]   [แสดง 20/9379 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek