หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
แสดงกิจกรรมทั้งหมด
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ
  8 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 70 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สำนักวิทยบริการรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 7 ธ.ค. 59
  7 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 75 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
มมส ฝึกซ้อมนิสิตต้นแบบในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2559
  6 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 139 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหารสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ตรวจเยี่ยมสถานีปฏิบัติการนาดูนและให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 81 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 67 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนตามพันธกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 74 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชม..
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 72 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมรวมพลังความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา..
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 72 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 65 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่3 ครบ 3รอบ 36 ปี พระพุทธกันทรวิชัย
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 58 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 55 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2559
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 59 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 57 ครั้ง)
/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กองกิจฯ มมส จัดโครงการ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
  1 ธันวาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 90 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส รับมอบทุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) “ทุนธนาคารไทยพาณิชย์” วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
  30 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 126 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
  29 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 140 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส นำนิสิตต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 29 ธันวาคม 2559
  29 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 87 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส ลงแขกเกี่ยวข้าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่9
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 86 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
มมส รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 63 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารฯ มมส ลงพื้นที่อาคารพลศึกษา
  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 88 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [472]   [แสดง 20/9426 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek