หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
หน้าหลัก
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว

 

ฐานข้อมูลนี้สร้างขึ้นมาจากงานวิจัยของนายนิเวส ศรีธัญญรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักวิทยบริการ โดยมีนายสันติภาพ เปลี่ยนโชติ เป็นผู้พัฒนาระบบ (programmer) โดยมีจุดประสงค์เริ่มแรกเพื่อจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ ให้สามารถจัดเก็บค้นหา และรับชมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่จำกัดประเภทของไฟล์ โดยเน้นความง่ายของการทำงาน แต่ก็ยังอิงกับมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลในระบบห้องสมุดมาตรฐาน ในเวอร์ชันปัจจุบัน สามารถกำหนดรายละเอียดของประเภทการแสดงผลไฟล์แต่ละชนิดได้ไม่จำกัด (แต่ต้องกำหนดรูปแบบการแสดงผลเอง) และสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บไฟล์เพิ่มได้ หรือจะกรอกรายละเอียดของไฟล์เป็นแบบ URL ก็ได้เช่นกัน

ต่อมาอาจารย์มนตรี พลเยี่ยม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการสื่อสารองค์กร ได้มองเห็นศักยภาพของระบบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงได้ช่วยออกแบบเพิ่มเติมและพัฒนาระบบต่อเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานต่างๆทุกระดับในมหาวิทยาลัยสามารถเสนอข่าวของตนผ่านระบบนี้โดยตรงได้ ข้อมูลข่าวที่หน่วยงานต่างๆนำเสนอจะถูกเก็บไว้ในเครื่อง server ของมหาวิทยาลัย สามารถสืบค้นได้ สามารถแสดงผลข่าวทั้งหมดจากทุกหน่วยงานได้ สามารถแสดงผลเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ได้ สามารถแสดงผลตามประเภทของข่าวได้ สามารถตรวจสอบสถิติของข้อมูลในด้านต่างๆได้สามารถดึง code ไปแสดงผลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้อย่างสะดวก และข้อมูลเหล่านี้ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะผู้พัฒนาระบบหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวกลางนี้จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานของท่านไม่มากก็น้อย และขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยจะได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek